StartKonkursyPytania i odpowiedzi: Centrum Myszkowa

Pytania i odpowiedzi: Centrum Myszkowa

 • ml.myszkow.jpg KONKURS SARP NR 994

  KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ REWITALIZACJI CENTRUM MYSZKOWA
   
   
   
  2020.03.15.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.3
   
  20.
  Pytanie:
   
  Prosimy o informację (najlepiej w formie mapy) o strukturze własnościowej wszystkich działek sąsiadujących z działkami wchodzącymi w obszar opracowania.
   
  Odpowiedź:
   Informacja nie będzie udostępniona.
   
  19.
  Pytanie:
   
  Prosimy o informację (najlepiej w formie mapy) o strukturze własnościowej wszystkich działek wchodzących w obszar opracowani.
   
  Odpowiedź:
  Patrz: odpowiedź na pytanie nr 16.
   
  18.
  Pytanie:
   
  Podana w regulaminie skala i liczba plansz bardzo ogranicza sposób przedstawienia projektu i wydaje się zbyt szczegółowa jak na etap koncepcji. Czy możliwe będzie zwiększenie liczby plansz projektu lub przedstawienie jego elementów w innej skali (szczególnie części architektury np. w skali 1:200)?
   
  Odpowiedź:
  Nie dopuszcza się zwiększenia ilości plansz w pracy konkursowej oraz zastosowania innych skali rysunków, niż określone w pkt 18.1 regulaminu konkursu.
   
  17.
  Pytanie:
   
  Czy dostarczenie makiety sytuacyjnej do pracy jest możliwe i czy załączenie jej wraz z pozostałą zawartością pracy konkursowej jest akceptowalne? Jeśli tak, jakie byłyby maksymalne wymiary takiej makiety?
   
  Odpowiedź:
  Nie dopuszcza się dołączania do pracy konkursowej jakichkolwiek dodatkowych elementów, niewymienionych w pkt 18 regulaminu konkursu.
   
  16.
  Pytanie:
   
  Czy istnieje możliwość udostępnienia mapy władania nieruchomościami objętymi zakresem opracowania lub wskazanie, które działki nie należą do Gminy/Miasta Myszków?
   
  15.
  Pytanie:
   
  Czy organizator dopuszcza odtworzenie przejazdu kolejowego w ulicy Kościuszki?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  14.
  Pytanie:
   
  Czy organizator może udostępnić plan komunikacji miejskiej Myszkowa, pokazujący z którego kierunku przyjeżdżają i w którym odjeżdżają autobusy?
   
  Odpowiedź:
  Autobusy komunikacji miejskiej oraz busy/autobusy obsługujące inne, ponadlokalne połączenia wjeżdżają na Plac Dworcowy od strony Ronda Flagi RP lub od strony ul. Słowackiego. Natomiast wyjeżdżają (w zależności od dalszego kierunku jazdy) bądź od strony ronda (i dalej ul. 3 Maja lub 1 Maja) bądź w ul. Kościuszki (ulica jednokierunkowa) i to jest na ogół kierunek na Częstochowę. O ostatecznym układzie komunikacji w obszarze opracowania decyduje projektant.
   
  13.
  Pytanie:
   
  Jaka jest oczekiwana powierzchnia netto wynajmu dla budynku B?
   
  Odpowiedź:
  Decyduje projektant z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 17.5 regulaminu konkursu.
   
  12.
  Pytanie:
   
  Czy dopuszcza się lokalizacje drugiego tunelu prowadzącego na perony?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  11.
  Pytanie:
   
  Czy dopuszczalna jest zmiana lokalizacji budynku B na inną działkę objętą obszarem opracowania? Proponowana działka jest peryferyjna w stosunku do samego centrum, zabudowana działającymi sklepami, i trudna do zagospodarowania pod nowy budynek ze względu na odległości wymuszane przez przepisy prawa budowlanego. Również proponowana funkcja toalet miała by większy sens będąc bliżej centrum przesiadkowego.
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  10.
  Pytanie:
   
  Czy można założyć, że na działce przeznaczonej na budynek B można wyburzyć pawilony będące w północnej części działki? W południowej znajduje się polowa domu, która wydaje się, ze powinna zostać nienaruszona ze względu na układ konstrukcyjny całego domu.
   
  Odpowiedź:
  Patrz: odpowiedź na pytanie nr 4.
   
  9.
  Pytanie:
   
  Czy w związku ze zmianą zagospodarowania węzła przesiadkowego PKS i innych przewoźników, organizator konkursu przewiduje pomieszczenia socjalne (jak toalety, szatnia, magazyn etc.) dla kierowców?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  8.
  Pytanie:
   
  W materiałach konkursowych brakuje materiałów inwentaryzacji zieleni. Proszę o informacje na temat drzew istniejących na działce Skweru Miejskiego, planowanego budynku ,,B" oraz otoczenia planowanego budynku biblioteki.
   
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni w obszarze opracowania.
   
  7.
  Pytanie:
   
  Proszę o informacje na temat planowanego systemu rowerów miejskich. Czy projekt ma obejmować również prowadzenie tras w jezdni (jeśli tak, to na których ulicach planuje się trasy) czy tylko same stanowisko wypożyczalni?
   
  Odpowiedź:
  W Myszkowie istnieją następujące ścieżki/drogi rowerowe w postaci nie powiązanych ze sobą odcinków:
  • w ul. Kościuszki, od skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. Jana Pawła II do połączenia z miastem Żarki, gdzie jest kontynuowana;
  • w  ul. Szpitalnej, od skrzyżowania z ul. Aleja Wolności do granic miasta;
  • w ul. Letniskowej, od skrzyżowania z ul. Koziegłowską do granic miasta.
  Podajemy link do planowanej kompleksowej koncepcji ścieżek rowerowych, wprowadzonej do aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Myszkowa: https://www.miastomyszkow.pl/strona-119-sciezki_rowerowe_w_myszkowie_zalozenia.html
   
  O ostatecznym kształcie układu komunikacyjnego w obszarze opracowania decyduje projektant.

  6.
  Pytanie:
   
  Czy istnieje możliwość lokalizacji budynku ,,B"  również na działkach ewidencyjnych nr.5933/1 I 5933/4?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  5.
  Pytanie:
   
  Czy zamawiający przewiduje zwiększenie ilości plansz konkursowych? Wymagany zakres jest na tyle obszerny, że w naszym pojęciu dwie plansze okażą się nie wystarczające. Rzuty budynków sąsiadujące z placami publicznymi lepiej byłoby pokazać w określonym kontekście. Nie ma też możliwości przedstawienia dodatkowych schematów działania przestrzeni czy dodatkowych wizualizacji, a przedstawienie placów w skali 1:500 nie będzie wystarczające do wytłumaczenia zasad na nich działających. Sugerujemy więc by zwiększyć zakres do 3 lub 4 plansz. 
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  4.
  Pytanie:
   
  Na działce nr 5933/3 na której planowany jest budynek usługowy znajdują się budynki istniejące. Czy inwestor planuje ich wyburzenie czy adaptację? Które z nich mają zostać zachowane? I jeśli mają takie być to czy ich obecna funkcja ma zostać zachowana ? Czy inwestor planuje usunięcie kiosku oraz/lub altany która z nim sąsiaduje?
   
  Odpowiedź:
  Zgodnie z pkt 17.3.1 ppkt 8 regulaminu konkursu w obszarze opracowania „należy zachować budynek Urzędu Miasta Myszkowa i istniejącą przy nim ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budynek dworca kolejowego oraz główną bryłę budynku „A””. O pozostałych elementach istniejących w obszarze opracowania decyduje projektant.
   
    


  2020.02.03.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.2
   
  3.
  Pytanie:
   
  Czy jako student mogę brać udział w przedmiotowym konkursie koncepcyjnym?
   
  Odpowiedź:
  Student może być uczestnikiem konkursu, jeżeli spełnia wymagania określone w pkt 7 regulaminu konkursu.
   

   
  2020.01.21.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.1
   
  2.
  Pytanie:
   
  Zgodnie z pkt 8.2 regulaminu konkursu: "Informacje z KRK załączane są do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokumenty z KRK składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik konkursu, Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą."
  Czy dopuszczone jest składanie zaświadczenia z KRK uzyskanego drogą elektroniczną za pośrednictwem profilu zaufanego ?
  Takie zaświadczenie wydawane jest w formie pliku XML i zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: "Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem."
  W jakiej formie w takim przypadku należy złożyć zaświadczenie ?
   
  Odpowiedź:
  Jeżeli uczestnik konkursu uzyskał z KRK wymaganą informację w postaci dokumentu elektronicznego, zaopatrzonego elektronicznym podpisem i pozytywnie zweryfikował ten podpis, powinien informację wydrukować i potwierdzić, złożonym na wydruku podpisem, jego zgodność z elektronicznym oryginałem oraz dołączyć do wniosku. Podpis potwierdzający zgodność z oryginałem powinien być czytelny. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku raportu z weryfikacji podpisu elektronicznego ani przesyłania dokumentu elektronicznego. Podajemy link do strony internetowej z instrukcją uzyskania informacji z KRK: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

  1.
  Pytanie:
   
  Z jakich załączników (w przypadku spółki z o.o. biorącej samodzielnie udział w konkursie) składa się wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie?
  1) Czy wystarczy Załącznik nr 1?
  2) Czy załącznik numer 2 jest obowiązkowy, żeby wyznaczyć pełnomocnika w spółce lub jeśli spółka ma kilkuosobową reprezentację?
  3) Czy załącznik nr 3 składa się dopiero razem z pracą?
  4) Czy można przesłać od razu załącznik nr 24, czy trzeba czekać na wyniki kwalifikacji?
   
  Odpowiedź:
  Ad 1)  Do wniosku (którego formularz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) uczestnik konkursu – spółka z o. o. biorąca samodzielnie udział w konkursie – powinna  dołączyć, co najmniej, stosowną informację/informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 „Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), o której/których mowa w pkt 8.2 ppkt 3 regulaminu konkursu, wystawioną/wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 2.
  Ad 2)  Nie.
  Ad 3)  Tak.
  Ad 4)  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), do której przynależy inny uczestnik konkursu (którego formularz stanowi załącznik nr 24 do regulaminu konkursu), należy złożyć po opublikowaniu listy uczestników, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.