StartKonkursyPytania i odpowiedzi: Centrum Myszkowa

Pytania i odpowiedzi: Centrum Myszkowa

 • ml.myszkow.jpg KONKURS SARP NR 994

  KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ REWITALIZACJI CENTRUM MYSZKOWA
   
   
   
  2020.02.03.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.2
   
  3.
  Pytanie:
   
  Czy jako student mogę brać udział w przedmiotowym konkursie koncepcyjnym?
   
  Odpowiedź:
  Student może być uczestnikiem konkursu, jeżeli spełnia wymagania określone w pkt 7 regulaminu konkursu.
   

   
  2020.01.21.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.1
   
  2.
  Pytanie:
   
  Zgodnie z pkt 8.2 regulaminu konkursu: "Informacje z KRK załączane są do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokumenty z KRK składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik konkursu, Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą."
  Czy dopuszczone jest składanie zaświadczenia z KRK uzyskanego drogą elektroniczną za pośrednictwem profilu zaufanego ?
  Takie zaświadczenie wydawane jest w formie pliku XML i zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: "Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem."
  W jakiej formie w takim przypadku należy złożyć zaświadczenie ?
   
  Odpowiedź:
  Jeżeli uczestnik konkursu uzyskał z KRK wymaganą informację w postaci dokumentu elektronicznego, zaopatrzonego elektronicznym podpisem i pozytywnie zweryfikował ten podpis, powinien informację wydrukować i potwierdzić, złożonym na wydruku podpisem, jego zgodność z elektronicznym oryginałem oraz dołączyć do wniosku. Podpis potwierdzający zgodność z oryginałem powinien być czytelny. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku raportu z weryfikacji podpisu elektronicznego ani przesyłania dokumentu elektronicznego. Podajemy link do strony internetowej z instrukcją uzyskania informacji z KRK: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

  1.
  Pytanie:
   
  Z jakich załączników (w przypadku spółki z o.o. biorącej samodzielnie udział w konkursie) składa się wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie?
  1) Czy wystarczy Załącznik nr 1?
  2) Czy załącznik numer 2 jest obowiązkowy, żeby wyznaczyć pełnomocnika w spółce lub jeśli spółka ma kilkuosobową reprezentację?
  3) Czy załącznik nr 3 składa się dopiero razem z pracą?
  4) Czy można przesłać od razu załącznik nr 24, czy trzeba czekać na wyniki kwalifikacji?
   
  Odpowiedź:
  Ad 1)  Do wniosku (którego formularz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) uczestnik konkursu – spółka z o. o. biorąca samodzielnie udział w konkursie – powinna  dołączyć, co najmniej, stosowną informację/informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 „Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), o której/których mowa w pkt 8.2 ppkt 3 regulaminu konkursu, wystawioną/wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 2.
  Ad 2)  Nie.
  Ad 3)  Tak.
  Ad 4)  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), do której przynależy inny uczestnik konkursu (którego formularz stanowi załącznik nr 24 do regulaminu konkursu), należy złożyć po opublikowaniu listy uczestników, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.