StartKonkursyPytania i odpowiedzi. Dworzec w Częstochowie

Pytania i odpowiedzi. Dworzec w Częstochowie

 • PKP_Konkurs_logo.jpg KONKURS SARP NR 986

  KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBEJMUJĄCĄ DWORZEC CZĘSTOCHOWA
  GŁÓWNA ORAZ  ZABUDOWĘ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU W JEGO OTOCZENIU
   
   
   
   
  2019.08.23.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.8
   
  57.
  Pytanie:
   
  Czy jest możliwe udostępnienie ekspertyzy lub badań geologicznych, świadczących o warunkach geologicznych terenu? Czy Organizator nie zaleca projektowania kondygnacji podziemnych poza istniejącą kubaturą nawet w wypadku projektowania funkcji komercyjnej (mieszkalnej lub biurowej)
  z możliwością zlokalizowania pomieszczeń technicznych poniżej poziomu terenu lub ewentualnego parkingu podziemnego?
   
  Odpowiedź:
  Nie ma możliwości udostępnienia dokumentacji geologicznej. Zalecenie unikania projektowania kondygnacji podziemnych nie dotyczy studialnej części pracy konkursowej.
   
  58.
  Pytanie:
   
  Czy w istniejących obiektach wykonano prace pokazane na załączonych do regulaminu projektach
  z 2014 roku?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  59.
  Pytanie:
   
  Czy wszystkie obiekty budowlane w obszarze opracowania mogą zostać rozebrane?
   
  Odpowiedź:
  Tak, z zastrzeżeniem pkt 18.2.2 ppkt 8 regulaminu konkursu.
   
  60.
  Pytanie:
   
  Czy dopuszcza się zmianę lokalizacji pasów drogowych?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
   

   
  2019.08.18.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.7

  46.
  Pytanie:
   
  Jakie jest planowane lub preferowane usytuowanie przystanków autobusów zatrzymujących się do tej pory w okolicach dworca? Jakie autobusy mają mieć przystanki pod powstającą w tej chwili wiatą węzła przesiadkowego? Czy uwzględnione zostały tam jedynie autobusy podmiejskie i autobusy przewoźników sąsiadujących gmin czy również autobusy miejskie i minibusy przewoźników prywatnych, zatrzymujące się w tej chwili po zachodniej stronie dworca, naprzeciwko budynku poczty?
   
  Odpowiedź:
  Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.
   
  47.
  Pytanie:
   

  Czy działka nr 14/33 przylegająca bezpośrednio do istniejącej kamienicy ma być traktowana jako działka pod zabudowę, tj. czy nowoprojektowany budynek może przylegać do tej kamienicy? Jeśli tak, to czy należy zapewnić dostęp do usług istniejących obecnie w jej parterze czy można założyć ewentualne przeniesienie ich do nowoprojektowanego budynku

  Odpowiedź:
  Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.
   
  48.
  Pytanie:
   
  Czy organizator dopuszcza całkowitą rozbiórkę istniejącego budynku dworca po zachodniej stronie linii kolejowej?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  49.
  Pytanie:
   
  Czy organizator dopuszcza przebudowę istniejącego dworca po zachodniej stronie linii kolejowej?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  50.
  Pytanie:
   
  Jakiego rodzaju ingerencje projektowe organizator dopuszcza w istniejącym pasażu nad torami?
   
  Odpowiedź:
  Dopuszczalne rodzaje projektowanych działań budowlanych: remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, rozbiórka, we wszystkich konfiguracjach i proporcjach,
  z zastrzeżeniem pkt 18.2.2 ppkt 8 regulaminu konkursu.
   
  51.
  Pytanie:
   
  Prosimy o udostępnienie uczestnikom rysunków pasażu pod torami.
   
  Odpowiedź:
  Brak takiej możliwości.
   
  52.
  Pytanie:
   
  Prosimy o udostępnienie projektu węzła przesiadkowego branża architektoniczna (udostępniona jest tylko drogowa i konstrukcja)
   
  Odpowiedź:
  Dla tej inwestycji nie wykonano części projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej.
   
  53.
  Pytanie:
   
  Prosimy o udostępnienie wytycznych w zakresie standaryzacji pomieszczeń SOK - brak załącznika
  w przekazanych materiałach.
   
  Odpowiedź:
  Załącznik do regulaminu konkursu: „39) Standaryzacja pomieszczeń Służby Ochrony Kolei (PDF).” Patrz link podany w zaproszeniu do złożenia pracy konkursowej. 
   
  54.
  Pytanie:
   
  Prosimy o informację na temat budżetu inwestycji w części ideowej.
   
  Odpowiedź:
  Nie określono takiego budżetu.
   
  55.
  Pytanie:
   
  Czy organizator konkursu przewiduje umieszczenie w nowym budynku dworca również pomieszczeń przeznaczonych na obsługę dworca PKS tj. kasy, obsługa klienta tworząc w ten sposób założenie dworca multimodalnego?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  56.
  Pytanie:
   
  Jakie są plany wobec istniejącego budynku dworca PKS w kontekście planowanej inwestycji?
   
  Odpowiedź:
  Decyduje projektant. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje projektowanych działań budowlanych: remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, rozbiórka, we wszystkich konfiguracjach i proporcjach. 
   
   

   
  2019.08.16.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.6
   
  38.
  Pytanie:
   
  W jakim horyzoncie czasowym, propozycje zawarte w części studialnej zostaną przekształcone na plan miejscowy, konkretny plan rozbudowy lub powinny zostać zrealizowane?
   
  Odpowiedź:
  Taki „horyzont czasowy” nie  jest określony.
   
  39.
  Pytanie:
   
  Czy istnieją analizy dotyczące hałasu, potoków ruchu aut osobowych, autobusów i ich ewentualnych zmian w przyszłości?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  40.
  Pytanie:
   
  Czytamy: „Zaleca się, oprócz dworca określonego w części realizacyjnej, zaprojektować,
  w obszarze działek nr 14/36 i 14/34, funkcje komercyjne, proponowane przez projektanta
  (np. funkcja biurowa, hotelowa, konferencyjna, handlowa)“  Co z działką 14/33?
   
  Odpowiedź:
  Działkę nr 14/33 można potraktować jak działki nr 14/36 i 14/34, z zastrzeżeniem,
  że bezpośrednio przy granicy tej działki, poza obszarem opracowania (działka nr 13), usytuowany jest budynek ścianą z oknami oraz drzwiami i stan ten należy zachować. Drzwi należą do lokali usługowych, okna do usługowych i mieszkalnych.
   
  41.
  Pytanie:
   
  Jaki jest plan na obecnie budowany dworzec PKS po stronie wschodniej w momencie przystępowania
  do realizacji rozwiązań w części studialnej?
   
  Odpowiedź:
  Budowane przy wschodniej części dworca centrum przesiadkowe nie obejmuje dworca PKS.
   
  42.
  Pytanie:
   
  Czy istnieje wymaganie dotyczące lokalizacji pomieszczeń SOK oraz kaplicy?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  43.
  Pytanie:
   
  Czy istnieje ekspertyza stanu technicznego konstrukcji, instalacji, itd. istniejącego obiektu?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  44.
  Pytanie:
   
  Czy istnieje możliwość zamknięcia przejścia podziemnego i jego rozbiórki?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  45.
  Pytanie:
   
  Czy węzeł przesiadkowy po wschodniej stronie peronów został zaprojektowany tylko na potrzeby komunikacji miejskiej? Jaka jest planowana dzienna liczba kursów z wschodniego węzła? Prosimy o udostępnienie sposobu użytkowania/funkcjonowania węzła.
   
  Odpowiedź: 
  Węzeł przesiadkowy przy wschodniej części dworca zaprojektowany został do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej tylko dla relacji, które przed przystąpieniem do budowy, obsługiwał przystanek przy ul. Piłsudskiego (kierunek Rędziny, Poczesna, Wrzosowa, Olsztyn) – w dni robocze 4 linie GZK Rędziny (47 przyjazdów i odjazdów) oraz MPK Częstochowa 8 linii (112 przyjazdów i odjazdów). Był to przystanek końcowy (pętla), co wiązało się z oczekiwaniem pojazdów na rozpoczęcie kursu, a nie tylko zatrzymaniami. Planowana dzienna liczba kursów z tego węzła po zakończeniu inwestycji nie jest obecnie możliwa do ustalenia, gdyż będzie uzależniona od ustaleń z poszczególnymi przewoźnikami. Link do planu sytuacyjnego docelowej organizacji ruchu budowanego węzła przesiadkowego
   
   

   
  2019.08.16.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.5
   
  10.
  Pytanie:
   
  Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania pytań dot. regulaminu konkursu? Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania pytań dot. przynajmniej załączników nr 10, 12-33 i 39, które zostaną udostępnione dopiero po zaproszeniu uczestników do składania prac konkursowych?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  11.
  Pytanie:
   
  Czy uczestnikom zaproszonym do udziału w konkursie zostanie udostępniony podkład DWG pawilonów oraz pasażu nad torami – co najmniej w zakresie konstrukcji głównej?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  12.
  Pytanie:
   
  Czy uczestnikom zaproszonym do udziału w konkursie zostanie udostępniony podkład DWG projektowanego węzła przesiadkowego – co najmniej plan zagospodarowania terenu?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  13.
  Pytanie:
   
  Czy Zamawiający jest w posiadaniu modelu 3D istniejącego dworca kolejowego i go udostępni?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  14.
  Pytanie:
   
  Czy Zamawiający udostępni dokumentację, przekroje, inwentaryzację peronów dworca?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  15.
  Pytanie:
   
  Czy Zamawiający udostępni inwentaryzację pawilonów oraz łącznika wraz z wymiarowaniem, obecnie udostępnione materiały ich nie posiadają?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  16.
  Pytanie:
   
  Czy Zamawiający udostępni materiały (inwentaryzację/przekroje/podkłady DWG) dotyczące tunelu biegnącego pod peronami?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  17.
  Pytanie:
   
  Czy można poznać powód wykluczenia lokalizacji ścieżki rowerowej w tunelu pod torami?
   
  Odpowiedź:
  Decyzja właściciela tunelu, motywowana względami bezpieczeństwa użytkowników.
   
  18.
  Pytanie:
   
  Czy tunel pod peronami mieści się w zakresie inwestycji i jakie są oczekiwania zamawiającego względem tunelu?
   
  Odpowiedź:
  Tunel pod torami nie wchodzi w zakres części realizacyjnej pracy konkursowej.
   
  19.
  Pytanie:
   
  Czy istnieje możliwość zwiększenia ilości plansz, na których przedstawiona zostanie praca konkursowa?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  20.
  Pytanie:
   
  Czy część opisowa powinna być w formacie A4?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  21.
  Pytanie:
   
  W ilu egzemplarzach należy załączyć część opisową?
   
  Odpowiedź:
  W jednym egzemplarzu.
   
  22.
  Pytanie:
   
  Czy do części opisowej należy dołączyć pomniejszone plansze konkursowe w formacie A3?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  23.
  Pytanie:
   
  Czy granica między strefą realizacyjną, a strefą studialną jest do decyzji projektanta?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  24.
  Pytanie:
   
  Po wschodniej stronie od peronów, granica opracowania konkursowego przenika się z zakresem projektu budowlanego węzła przesiadkowego. Który obszar jest wiążący dla projektanta
  i czy dopuszcza się ingerencję w teren projektu węzła przesiadkowego?
   
  Odpowiedź:
  W granicach obszaru opracowania projektant ma pełną swobodę działania z zastrzeżeniem wymogów regulaminu konkursu.
   
  25.
  Pytanie:
   
  Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie hali głównej po zachodniej stronie peronów ze względu na sąsiedztwo dworca PKS oraz stanowisk przystankowych komunikacji miejskiej?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  26.
  Pytanie:
   
  Czy zgodnie z zapisami pkt. 18.3.4 regulaminu, liczba dziennych kursów z węzła PKS/linii miejskich/podmiejskich (w sumie 890 + możliwość zwiększenia ich ilości), stanowi większą przepustowość pasażerów niż w przypadku węzła po wschodniej stronie peronów? Jeżeli tak, czy dopuszcza się lokalizację głównej hali dworca od strony zachodniej?
   
  Odpowiedź:
  Nie.
   
  27.
  Pytanie:
   
  Czy dopuszcza się likwidację przestrzeni usługowych w pasażu nad peronami?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  28.
  Pytanie:
   
  Na ile miejsc postojowych przewiduje się parking „park & ride” w części studialnej?
   
  Odpowiedź:
  Decyduje projektant.
   
  29.
  Pytanie:
   
  Czy na wszelkie rozbiórki obecnego dworca jest przewidziany osobny budżet?
   
  Odpowiedź:
  Koszt wszystkich rozbiórek, niezbędnych do realizacji i funkcjonowania projektowanego dworca, jako inwestycji skończonej i niezależnej od ewentualnych przyszłych inwestycji przedstawionych w części studialnej, musi mieścić się  w maksymalnym, planowanym, łącznym koszcie inwestycji, określonym w pkt 6.1 regulaminu konkursu.
   
  30.
  Pytanie:
   
  Czy zamawiający docelowo zakłada całkowitą rozbiórkę budynku dworca po stronie zachodniej? 
   
  Odpowiedź:
  Dopuszcza się takie rozwiązanie.
   
  31.
  Pytanie:
   
  Czy przewiduje się użytkowanie przestrzeni starego dworca (pawilon zachodni) równolegle
  z nowo wybudowanym dworcem?
   
  Odpowiedź:
  Dopuszcza się takie rozwiązanie.
   
  32.
  Pytanie:
   
  Czy zamawiający przewiduje remont peronów?
   
  Odpowiedź:
  Część realizacyjna pracy konkursowej nie obejmuje remontu peronów.
   
  33.
  Pytanie:
   
  Wg wytycznych w zakresie usług poszczególnych kategorii dworców minimalna powierzchnia dostępnej przestrzeni oczekiwania na przyjazd pociągu wynosi 500m2. Czy do tej powierzchni można wliczyć komunikację, pasaż nad peronami oraz podobne funkcjonalnie przestrzenie?
   
  Odpowiedź:
  Funkcja oczekiwania na pociąg powinna być realizowana w hali głównej dworca, o powierzchni minimum 500 m2 oraz w odrębnej poczekalni, o powierzchni minimum 20 m2. Nie narzuca się kształtu geometrycznego rzutu hali głównej. Dopuszcza się lokalizację podłogi hali (500 m2) na więcej niż jednym poziomie.
   
  34.
  Pytanie:
   
  Czy dopuszcza się całkowite wyburzenie istniejącego dworca (z zachowaniem jedynie wymienionych w regulaminie elementów- istniejących torów, sieci trakcyjnej, ciągu komunikacyjnego w tunelu pod torami oraz głównych elementów konstrukcyjnych pasażu nad torami?
   
  Odpowiedź:
  Tak.
   
  35.
  Pytanie:
   
  Czy opracowanie powinno/może zakładać przebudowę peronów i zadaszeń nad nimi? Znajdują się one częściowo poza zaznaczonym na mapie zakresem opracowania.
   
  Odpowiedź:
  Część realizacyjna pracy konkursowej powinna obejmować perony i znajdujące się na peronach obiekty tylko w minimalnym zakresie, niezbędnym do ich funkcjonalnej integracji z budynkiem dworca.
   
  36.
  Pytanie:
   
  Co oznacza przerywana linia zakresu opracowania, naniesiona na mapę - Załącznik nr 6? Linia ta przecina torowisko oraz poprowadzona jest między częścią wschodnią zakresu opracowania, a terenem objętym projektem węzła przesiadkowego.
   
  Odpowiedź:
  Linia przerywana oznacza granicę obszaru opracowania która nie pokrywa się z granicami działek gruntu.
   
  37.
  Pytanie:
   
  Fragmenty: "Znalezienie formy (...) respektującej lokalizację obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie, wcześniej rozebranego, zabytkowego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej" oraz "Zaleca się zaprojektować wyważone i umiarkowane nawiązanie projektowanego obiektu
  do zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie, wcześniej rozebranego, zabytkowego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.", mówią o nawiązaniu do budynku już nieistniejącego. Czy
  w momencie, kiedy mamy w otoczeniu objętym opracowaniem architekturę o zupełnie innym charakterze ten zapis jest zasadny? Czy należy nawiązywać do budynku już nieistniejącego, kiedy całe otoczenie ma już zupełnie inną skalę, proporcje, charakter architektoniczny?
   
  Odpowiedź:
  Nawiązanie do nieistniejącego budynku nie wyklucza rozwiązania harmonizującego
  z istniejącym otoczeniem. Pomiędzy, na przykład, odbudową budynku, a wyeksponowaniem jego archiwalnych zdjęć w nowoprojektowanych wnętrzach, istnieje cała gama możliwości takiego nawiązania – należy wybrać „wyważone i umiarkowane”.
   
   

   
  2019.08.13.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.4
   
  7.
  Pytanie:
   
  Czy można założyć wyburzenie budynków po stronie wschodniej i zachodniej i zaproponowanie nowej bryły z zachowaniem elementów wskazanych w regulaminie (tj. struktury torów oraz konstrukcji pasażu)?

  Odpowiedź:
  Tak.
   
  8.
  Pytanie:
   
  Czy jest możliwość poznania funkcji budynków bezpośrednio sąsiadujących z działkami wchodzącymi
  w opracowanie konkursu?

  Odpowiedź:
  Nie ma możliwości podania funkcji budynków (części budynków) usytuowanych bezpośrednio przy granicach obszaru opracowania. Podajemy dominujące funkcje dla działek graniczących z obszarem opracowania. Działki: 14/19, 14/20, 14/21 i 14/22 w obrębie 185 – funkcja mieszkaniowa. Działki: 17/1 i 14/2 w obrębie 185 – funkcja usługowa. Pozostałe działki – funkcja usługowo-mieszkaniowa.
  9.
  Pytanie:
   
  Czy proponowane obiekty funkcji dodatkowych mają mieć określony metraż?
   
  Odpowiedź:
  Nie określa się powierzchni dodatkowych funkcji usługowych, niemieszczących się w koszyku usług minimum „must have” + „should have”.
   
   

   
  2019.07.31.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.3
   
  4.
  Pytanie:
   
  Czy Organizator może podać powody, dla których w konkursie jedną z głównych wytycznych jest zlokalizowanie projektowanego dworca po wschodniej stronie peronów? Jakie przesłanki przestrzenne czy komunikacyjne za tym stoją?

  Odpowiedź:
  Zamawiający podjął decyzję, że „Główna część dworca, dedykowana stricte obsłudze pasażerów [...] powinna być zlokalizowana po wschodniej stronie linii kolejowej”, głównie z powodu realizacji po tej stronie linii projektu centrum przesiadkowego, przez Gminę Miasto Częstochowa.
   
  5.
  Pytanie:
   
  Czy Organizator udostępni uczestnikom konkursu podkłady dwg istniejącego dworca?

  Odpowiedź:
  Nie.
   
  6.
  Pytanie:
   
  Do konkursu chcemy wystąpić w 4 osoby. Jedna z tych osób posiada uprawnienia budowlane oraz działalność gospodarczą. Chciałbym się dowiedzieć czy pozostałe trzy osoby nieposiadające uprawnień również mogą uczestniczyć w konkursie. Wniosek jest przygotowany na 3 uczestników czy można go własnoręcznie rozszerzyć na więcej uczestników. Jeżeli osoby bez uprawnień mogą być wpisani jako uczestnicy to czy można wniosek wypisać jako Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz 3 osoby prywatne.
   
  Odpowiedź:
  Wniosek można rozszerzyć na dowolną ilość uczestników biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnikami, biorącymi wspólnie udział w konkursie, mogą być: firma mająca postać  jednoosobowej działalności gospodarczej oraz trzy osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.
   
   

   
   2019.07.17.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.2
   
  3.
  Pytanie:
   
  Chcemy wziąć udział w konkursie, jesteśmy spółka cywilną. Czy to oznacza, że we wniosku należy wypełnić tylko rubrykę Uczestnik 1? Wówczas w załączniku nr 2 - pełnomocnictwie - nie ma miejsca na podpisy osób udzielających go. Wygląda, jakby pełnomocnik mógł sam je sobie wystawić.
  Poproszę o informację, którą rubrykę wypełniają wspólnicy spółki cywilnej, (ew. jeśli oni - z nazwiska - pojawiają się jako 'uczestnicy', nie ma miejsca na nazwę spółki?)
   
  Odpowiedź:
  Jeżeli uczestnikiem konkursu ma być spółka cywilna, to istnieją dwa warianty wypełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie:
  1) Na pierwszej stronie formularza wniosku, w części „Uczestnik nr1”, należy wpisać pełną nazwę spółki cywilnej z pozostałymi danymi, a wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy – dla uniknięcia wątpliwości, czy złożenie wniosku wykracza, czy nie wykracza poza zwykły zarząd. Nie ma potrzeby składania pełnomocnictwa.
  2) Na pierwszej stronie formularza wniosku, w części „Uczestnik nr1”, należy wpisać pełną nazwę spółki cywilnej z pozostałymi danymi, a wniosek podpisuje pełnomocnik/pełnomocnicy wyznaczony przez wszystkich wspólników. W tym wypadku należy złożyć pełnomocnictwo. W formularzu pełnomocnictwa pierwszy wspólnik, udzielający pełnomocnictwa, wypełnia część „Uczestnik nr 1”, drugi wspólnik, udzielający pełnomocnictwa, wypełnia część „Uczestnik nr 2”, itd. Wpisują oni swoje imiona, nazwiska, adresy itd., a przy imieniu i nazwisku dodają informacje, że występują jako wspólnicy przedmiotowej spółki cywilnej, zamieszczając jej kompletne dane. Wszyscy wspólnicy, udzielający pełnomocnictwa, je podpisują.
  Zwracamy uwagę, że przedmiotowe formularze występują w postaci edytowalnej i w każdej rubryce można zmieścić potrzebną ilość tekstu.
   

   
  2019.07.16.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.1
   
  1.
  Pytanie:
   
  Chciałbym wziąć udział w konkursie, jednak posiadam niemieckie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz jestem członkiem Izby Architektów Nadrenii Północnej-Westfalii. Czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie powinienem dołączyć: zaświadczenie o przynależności do Izby oraz potwierdzenie posiadanych uprawnień (w Izbie Nadrenii Północnej-Westfalii jest to jeden dokument) oraz tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski czy wystarczy samo tłumaczenie? Czy zaświadczenie z Izby musi być w oryginale, czy wystarczy kopia? Czy do wniosku powinienem w takim wypadku dołączyć inne dokumenty potwierdzające chociażby wykształcenie, kopię dowodu, itd.?

  Odpowiedź:
  Za równoważne do posiadania kwalifikacji, o których mowa w pkt 7.5 ppkt 1 regulaminu konkursu, uznaje się nabycie w krajach Unii Europejskiej (poza Polską), Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 7.5 ppkt 1 regulaminu konkursu, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie „Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272, z późniejszymi zmianami).

  Jeżeli Uczestnik konkursu lub osoba będąca w dyspozycji Uczestnika konkursu dla potrzeby wykonania pracy konkursowej, posiada  kwalifikacje nabyte w wyżej opisany sposób i nie jest członkiem Izby Architektów RP, należy w pkt 4 wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, zamiast numeru aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby architektów RP, wpisać numer równoważnego, aktualnego zaświadczenia, na podstawie którego osoba ta może realizować uprawnienia do wykonywania zawodu architekta w danym kraju oraz nazwę zaświadczenia i nazwę organu, przez który zostało wydane. Jeżeli w danym kraju posiadanie zaświadczeń nie jest wymagane, należy wpisać numer innego, aktualnego dokumentu, na podstawie którego osoba ta może realizować uprawnienia do wykonywania zawodu architekta  w danym kraju oraz  nazwę dokumentu i nazwę organu, przez który został wydany. Nie należy przesyłać ww. dokumentów oraz ich kopii.
   
  2. Pytanie:
    Jesteśmy architektami w Paryskim biurze architektonicznym, posiadającymi uprawnienia na terenie UE, stad moje pytanie, czy w składzie uczestników powinniśmy posiadać Architekta będącego członkiem Izby Architektow RP?

  Odpowiedź:
  Nie – patrz odpowiedź na pytanie nr 1.